Digitaalisen transformaation toteuttaminen yrityksissä

 

Liiketoiminnan digitalisaatiota ja digitaalista muutosta on toteutettu jo vuosikymmenen ajan eri muodoissa. Ensi vaiheessa lähdettiin digitalisoimaan asiakaskokemusta ja digialustoja, joiden myötä syntyi alustatalous. Muutos lähti liikkeelle Yhdysvaltain teknologiahubeissa, kuten Piilaakso, Boston ja Seattle, sekä Isossa Britanniassa. Viime vuosina ns. digitaalisen muutoksen toinen aalto alkoi Keski-Euroopan suurissa maissa, kuten Saksassa ja Ranskassa. Toisessa aallossa digitaalinen muutos tapahtuu teollisuuden ja valmistuksen prosesseissa. Keskiössä on tuotannon tehostaminen ja laadun parantaminen data-analytiikan ja dataa keräävien sensoreiden avulla. Dataa hyödynnetään mm. toiminnan ennakoitavuuden, tehostamisen ja laadun parantamisen saavuttamiseksi. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten digitaalinen transformaatio johdetaan yritystoimintaan.


photo-1531746790731-6c087fecd65a.jpg

Digitaalisen muutoksen DNA

Digitaalisella transformaatiolla tai digitaalisella muutoksella tarkoitetaan digitaalisen teknologian hyödyntämistä liiketoimintamallin ja operatiivisten toimintojen muutoksessa sekä uuden asiakasarvon luomisessa. Kyse on siis muutoksesta, jossa siirrytään kohti digitaalista liiketoimintaa. Liiketoimintaa voidaan digitalisoida ja modernisoida kolmella liiketoiminnan osa-alueella, jotka ovat asiakaskokemus, yrityksen ydintoiminnot sekä liiketoimintamallit.

Asiakaskokemuksen digitalisoinnissa olennaista on digitaalisten myynti-, asiakaspalvelu- ja viestintäkanavien kehittäminen. Nykypäivänä asiakkaat ovat vähemmän yhteydessä yrityksiin ja kulkevat 70 % ostoprosessista digitaalisesti, mikä asettaa yrityksille painetta kehittää paitsi digikanavia, myös myynnin ja markkinoinnin toimintaa. Myös yrityksen brändin merkitys kasvaa aikana, jona ihmisillä on vähemmän henkilökohtaisia kontakteja. Siinä, missä asiakas ennen muodosti tunnesiteen hyvää palvelua tarjonneen yrityksen kanssa, nykyisin muodostetaan yhä enemmän tunnesiteitä merkityksiä tuottavien brändien kanssa.

Yrityksen ydintoimintojen muutoksen tärkeimpänä lopputulemana ovat työn ja tuotannon tehokkaammat toimintamallit. Tämä tapahtuu usein automaation kautta. Automaatiossa yrityksen yksinkertaisia, toistoon pohjautuvia toimintoja saadaan automatisoitua, ja samalla toimitusketjut tehostuvat ja työntekijöiden aikaa jää käytettäväksi olennaisempiin asioihin.

Liiketoimintamallien uudistaminen on perustavanlaatuinen prosessi, jossa pohditaan perusteellisesti tapoja, joilla yrityksen liikevaihto muodostetaan. Palvelullistaminen ja alustatalous näyttelevät yhä suurempaa roolia nykypäivän liiketoiminnassa. Vuonna 2018 jo seitsemän kymmenestä maailman suurimmasta yrityksestä oli datakeskeiseen alustatalouteen keskittyviä yrityksiä. Kymmentä vuotta aiemmin vain yksi kymmenestä oli alustatalousyrityksiä. Alustatalousmalli voidaan liittää yritykseen liiketoimintaan joko koko liiketoimintaa koskevaksi, uusien digitaalisten liiketoimintojen kehittämiseksi tai arvoketjun kehittämiseksi.

Digitaalinen muutos tapahtuu johtamalla

Kun digitaalisen muutoksen kolme osaa yhdistetään digitaaliseen strategiaan, voidaan puhua jo kokonaisvaltaisesta muutoksesta. Kenties selkein tapa aloittaa digitaalinen muutos on luoda visio ja roadmap digitaaliselle muutokselle. Digitaalisella visiolla määritetään, miten yrityksen liiketoiminta ja tarjooma muuttuu digitaalisuuden myötä. Parhaat digitaaliset yritykset osoittavat myös korkeaa kypsyyttä digitaalisen roadmapin suunnittelussa.

Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan myös resursseja — niin rahallisia kuin henkilöstöllisiä. Jotta henkilöstö voisivat toteuttaa muutosta, tulee digitaalinen visio jalkauttaa perusteellisesti. Henkilöstöä tulee myös rohkaista toteuttamaan muutoksen sisältämiä asioita koko organisaation laajuisesti.

Digitaalisen muutoksen viitekehys

Digitaalisen muutoksen viitekehys

 

Kokonaisuutena digitaalinen muutos antaa yrityksille suuria kilpailuetuja asiakaskokemuksen, tehokkuuden ja liiketoimintamallien osa-alueilla. Vaikka koko liiketoimintamallia ei lähtisi kerralla uudistamaan, kannattaa digitaalista muutosta lähteä toteuttamaan pala kerrallaan.


Aki Määttä
Toimitusjohtaja / Konsultti, Digitaalinen muutos ja brändit

 
 
Aki Määttä